|
Select Date         
Alphy
Happy Birthday
30/07/2014
Melwyn Fernandes

Melwyn Fernandes,
Dear hubby,

Wishing you a happiest day in your life.

Many Many happy returns of the day.

May the Lord Almighty grant his blistfull and showrful of blessings on you and keeps you always cheerful and jovial mood.....

HAVE A GREAT DAY!!!!!!

With billions of wishes and kisses from:

Ida Melwyn Fernandes
McLean Fernandes
Melaida Fernandes
"Mc Melaida" Kemmannu...

From, IDA MELWYN FERNANDES, KEMMANNU ABUDHABI

Congratulations
26/07/2014
Cyril G Sequeira(CGS) Mangalore

Cyril G Sequeira(CGS) Mangalore,
ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಿರಿಲಾಕ್,

ಕೊ೦ಕಣಿ ಕುಟಾ೦ಬ್ ಬಹ್ರೇನ್ ಹಾಣಿ೦ ತುಕಾ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ 2014 ಪುರಸ್ಕರಾಕ್ ಮುಜ್ಯಾ ಅನಿಕ್ ಮುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಅಭಿನ೦ದನ್,ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅನಿಕ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶುಭಾಶಯ್.

ಮೊಗಾ ಅನಿಕ್ ಸೊ೦ತೊಸ ಸೊವಿ೦
ಸಯ್ಮನ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಅನಿಕ್ ಕುಟಾ೦ಬ್
ಬೆ೦ಗಳೂರು

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Congratulations
22/07/2014
president and members of lions shirva manchakal

president and members of lions shirva manchakal,
congratulations to lion president ramananda and member of lions club shirva manchakal awards ceremony held in thirthalli and winning awards .wish u all the best.

From, RTN MICHAEL MATHIAS SHIRVA ROTARY, PILAR SHIRVA

Congratulations
22/07/2014
Karl Lewis

Karl Lewis,
S/o Mr. Flavian and Mrs. Matilda Lewis, Milagres Kallianpur.

Congratulations to dear Karl

For securing:
95% in PUC Examination 2013-2014
78th rank in CET
100th rank in JEE-IIT (Mains) State

Wishing you all the best as you join NITK Surathkal for further studies (E C).

From, Asher Lewis, Kallianpur.

Anniversary
20/07/2014
Nelson   Jacintha

Nelson Jacintha,
My Loving Dad Mom
May your love stays in your hearts forever Just like the wine that improves with age May your marriage grow finer and stronger Happy Anniversary Dad and Mom
Loving Daughter Jovianne Nenet
Bajpe/Dubai

From, Jovianne Nelson Dsouza, Bajpe/Dubai

Happy Birthday
16/07/2014
Mom

Mom,
Dear Linet,
Happy birthday and many happy returns of the day.
Best wishes from:
Hubby Richard
Children: Roshni and Roxan,
Mom, Mai and Papa, Brothers, Sisters in laws, Nephews Nieces, relatives and friends.

From, Roshni, Santhekattte

Happy Birthday
16/07/2014
Donel and Ronel

Donel and Ronel,
Dear Donel and Ronel,

Wish you both Happy Birthday. May God bless you both and protect you with good health.

With Love,

Dad (Manuel Roche), Mom (Wilma Roche), God Parents and Grand Parents

From, Manuel Roche, Uppoor

Happy Birthday
13/07/2014
Larissa and Vanessa Sequeira

Larissa and Vanessa Sequeira,
Dear Vanessa and Larissa

Double the pressies,
Double the fun.
Have a great birthday
Wishing you from three of us.

Double the Joy,
That is how your life is,
Twin sisters are special, as you both are
Have a wonderful Double Birthday

A double delight for your day
Twins are wonderful in every way
We love you so much, your parents perfect kids
Have a Wonderful Birthday to you both

You share so much together
But remember today
You both get a birthday,
One each for a day.

Your own happy birthdays,
And best wishes abound
For today you are your own person,
With gifts just for you.

Twice as many presents,
Twice as much food to bake,
The cards fill up the mantle piece,
A gigantic birthday cake.

Twice as many candles,
Twice because there rsquo;s two,
The balloons are blown,
The streamers hung
Happy Birthday to both of you!

Twice the work
And twice the fun
Twice the joy
For everyone

Here rsquo;s a great
Big wish
For a fun-filled day!
Twice for two special sisters !

With warm double wishes,

Uncle Sunny,aunt Matilda and Ashita
Bangalore.

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Congratulations
10/07/2014
Lawrence and Ivy Saldanha Bangalore

Lawrence and Ivy Saldanha Bangalore,
Dearest Lawrence Mathew and Ivy Linet,

A house is built by hands
But a home is built by hearts
You can live without something
If you have someone to live for
Happy Silver wedding anniversary

May the love that you share
Last your lifetime through,
As you make a wonderful pair.
Happy Silver wedding anniversary

On your silver wedding day
We wish you the the upcoming years
Will be just as happy as the last 25 years.

The success of a fulfilled wedding will always stay a
Secret or have you found it after 25 years
Congratulation to your silver wedding.
We wish the lucky couple that all your
Dreams and Wishes come true
Until your golden wedding.

With warm and silvery wishes,
Simon Lasrado and family
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Happy Birthday
10/07/2014
Glen Lewis

Glen Lewis,
Hi Glen, happy birthday and many happy returns of the day, enjoy....

From, Asher Lewis, Kallianpur

Congratulations
10/07/2014
EKVOT KCA Bellandur Bangalore

EKVOT KCA Bellandur Bangalore,
"ಎಕ್ವೊಟ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಬೆಳ್ಳ೦ದೂರ್ ಗೇಟ್ ಬೆ೦ಗಳೂರು" ಹಾಣಿ೦ ಜುಲಾಯ್ಚ 5 ತಾರ್ಕೆರ್ ಆಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಜೆರಾಳ್ ಸಭಾಕ್ ಮುಜೊ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶುಭಾಶಯ್.ಪಿ೦ತುರಾ೦ ಕಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫ಼ರಾಕ್ ಯೀ ಮುಜೊ ಉಲ್ಲಾಸ್.ಫ಼ೊಟೊ ಬೊರೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಲೆಸ್ಲಿ ಲುವಿಸಾಕ್ ಮುಜೆ ಅಭಿನ೦ದನ್.ವಿಶೇಸ್ ಥರಾನ್ ಮುಜೆ ಅಬಿನ೦ದನ್ ಸಾ೦ತ್ ಜುವಾ೦ವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ಮೆಡಿಕೋ ಸೊಶಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫ಼ೇರ್ ವಿಭಾಗಚಿ ವೊಡಿಲ್ನ್ ಶೀಮತಿ ಎಲೈಜ಼ ಪಿರೆರಾಕ್ ಹಿಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವು ತಶೆ೦ಚ್ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಬಾವ ಅನಿಕ್ ಬಯ್ಣಿ೦ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಪತ್ತ್ರೆಚ್ಯಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಾ೦ವ್ಟಿಚ್ಯಾ ಚಡ್ ತರಿನ್ ಮೊಸ್ತು ಕುಮೊಕ್ ದೀವ್ನು೦ಚ್ ಆಸಾ.ತಿಚಿ೦ ಸರ್ವ್ ಬೊರ್ರ್ಯಾ ಥರ೦ಚ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ ಖಾತಿರ್,ದೇವ್ ತಿಕಾ ಅನಿಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತಾಚಿ೦ ಸಬಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾ೦ ಗಾಲು೦ವ್ದಿ ಮುಜೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦.

ಸಾ೦ಗತಾಚ್ಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾನಾ ಮುಜಿ ಏಕ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸ೦ಘಾಟಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಗಟು೦ವ್ಚಿ೦ ಹರ್ ಏಕ್ ಪತ್ರಾ೦ ಆಮಿ೦ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಬೊರೊ೦ವ್ಯಾ, ಮಾಗಿರ್ ಚರ್ಚೆ ಜಾತಾನ೦ ಆಮ್ಕ೦ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸ್ ನಾಕ... ಬಗಾರ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಉಲೊ೦ವ್ಯಾ
ಕೊ೦ಕಣಿ ಭಾಸ್ ಉರೊ೦ವ್ಯಾ
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದುಸ್ಯಾ೦ಕ್ ಶಿಕ೦ವ್ಯಾ
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ೦ ಬೊರೊವ್ನ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿ೦ವ್ಯ
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ತುಮಿ೦ಯೀ ಉಲೊಯಾ ಅನಿಕ್
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕಿ ಶಿಕಾಯಾ
ಜಿಯೊ ಜಿಯೊ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಭಾಸ್
ಲಾ೦ಬ್ ಜಿಯೊ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಭಾಸ್
ಜಯ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಾತ


"ಎಕ್ವೊಟ್ ಬೆಳ್ಳ೦ದೂರ್ " ಕ್ ಶುಭ್ ಹಾರೈಸೊವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಬೊರೆ೦ ಮಾಗ್ಚೊ ಅನಿಕ್ ಸಾ೦ಗತಚ್ಚ್ ತುಮ್ಚೊ ಹಿತಚಿ೦ತಕ್
ಮೊಗಾ ಸೊವೆ೦
ಸಯ್ಮನ್ ಲಸ್ರಾದೊ
ಬೆ೦ಗಳೂರು

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Anniversary
09/07/2014
Samuel and  Tina

Samuel and Tina,
Happy wedding anniversay

From, Crastos, Kemmannu/Santhekatte

Happy Birthday
06/07/2014
RTN MICHAEL MATHIAS SHIRVA ROTARY

RTN MICHAEL MATHIAS SHIRVA ROTARY,
wish you happy birthday.may Almighty God bless u and keep u in good health.
wish u all the best.

From, JOEL MATHIAS MUMBAI, SHIRVA

Happy Birthday
25/06/2014
Royden

Royden,
Dear our Son Royden
We rsquo;ve been blessed with a wonderful son,
He rsquo;s head a shoulders above the rest,
He rsquo;s kind and very thoughtful,
He certainly is the best,
So on your very special day,
May good fortune come your way,
For you deserve the very best,
On your birthday and always.

Happy Birthday dear Son Royden


From:
Dad - Richard, Mum - Collin, Sister - Raylen

From, Richard D’Souza, Kallianpur

Happy Birthday
25/06/2014
1st, Birthday

1st, Birthday,
many many returns of the day, GOD bless you.......

From, Ashish Acharya, Najer

Happy Birthday
20/06/2014
Philomena D’Souza Herzlia,Israel

Philomena D’Souza Herzlia,Israel,
Dearest Philomena(Herzliya,Israel)

May everything happy
And everything bright
Be yours on your birthday
From morning till night.

And then through the year
May the same thing hold true
So that each day is filled
With life rsquo;s best things for you!

May this birthday be your best birthday ever,
Full of light and laughter,
A fireworks explosion of joy.
Happy, happy birthday

May this birthday live in your memory forever,
Creating happiness and satisfaction
Whenever you remember it.
Happy, happy birthday

Have a Happy and wonderful
Birthday today

With loving wishes
Simon Lasrado family
Bangalore.

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Happy Birthday
09/06/2014
Dearest Stanly

Dearest Stanly,
Many many Happy returns of the day.

May almighty God bless you with good health and happiness always.

With lots of love from,

From, Mom,sydney,veena and Rhea, KMN / Dubai

Happy Birthday
09/06/2014
Stanley

Stanley,
Dear Stany,

On this special day, As your celebrate your birthday, Here rsquo;s wishing you lot of Happiness and sweet surprises..
Hope your special day brings all your heart desires..
May Almighty bless with all good things in years to come..

HAPPY BIRTHDAY..

Love:
Archi, Nirmala, Arnold Nikhil

From, Menezes, kemmannu

Happy Birthday
09/06/2014
Stany

Stany,
Dearest Stany,
hope your special day
brings you all that
your heart desires.
May you have all the joy your heart can hold,
All the smiles a day can bring,
All the blessings a life can unhold,
May you have God’s best in everything.

WISHING U A HAPPY BIRTHDAY
love from,Mummy,Archi,Nirmala,Arnold and Nikhil

From, nikhil, kemmannu

Happy Birthday
05/06/2014
eliza mathias

eliza mathias,
wish u happy birth day.may almighty god bless u always.

From, RTN MICHAEL MATHIAS SHIRVA ROTARY, PILAR SHIRVA

Happy Birthday
05/06/2014
Asher Lewis

Asher Lewis,
Dearest Son,
You’re our greatest Blessing and Joy.
We’ve always been proud of you.
Now more than ever,
May your birthday and all your tomorrows be blessed with everything good in life!

Happy birthday, Dear Asher boy!

Lots of love from, Mom Dad

From, Alex and Ophy, Abudhabi/Kallianpur

Congratulations
31/05/2014
PRESIDENT AND MEMBERS OF SHIRVA ROTARY

PRESIDENT AND MEMBERS OF SHIRVA ROTARY,
President members shirva rotary,
congratulations to president leo noronha members shirva rotary.
Udupi, 27 May 2014: In the Rotary International district 3180 training assembly and awarding ceremony held in Shimoga on 24th and 25th May 2014, Shirva Rotary bagged overall best service trophy with 26 awards .
Shirva Roatry which has 44 years of history bagged 26 awards. Led by Pamboor Leo Noronha for the year 2013 – 14, the club received awards for their outstanding services in social, medical and educational fields. Among these services the professional awareness, information rights, consumer awareness, mother and child health service, Rotary community, youth and leadership program, International service, peace, harmony, environmental protection, literacy and basic education, health awareness, decease control, women empowerment, club magazine, rotary family and professional services are the main services.

From, JOEL MATHIAS, SHIRVA

Happy Birthday
31/05/2014
Rev.Fr.W.Martis

Rev.Fr.W.Martis,
Dear Fr.
Each day is a gift from God.
Make sure that you rip off the wrapping paper and enjoy what is inside.
Happy Birthday
May God continue to bless you every day with health, love, happiness, and the best life has to offer.
Happy Birthday!

From, Janet vincy Jason, UK

Congratulations
29/05/2014
President   members shirva rotary

President members shirva rotary,
Udupi, 27 May 2014: In the Rotary International district 3180 training assembly and awarding ceremony held in Shimoga on 24th and 25th May 2014, Shirva Rotary bagged overall best service trophy with 26 awards .
Shirva Roatry which has 44 years of history bagged 26 awards. Led by Pamboor Leo Noronha for the year 2013 – 14, the club received awards for their outstanding services in social, medical and educational fields. Among these services the professional awareness, information rights, consumer awareness, mother and child health service, Rotary community, youth and leadership program, International service, peace, harmony, environmental protection, literacy and basic education, health awareness, decease control, women empowerment, club magazine, rotary family and professional services are the main services.

From, RTN MICHAEL MATHIAS, SHIRVA

Happy Birthday
26/05/2014
Rev. Fr. Philip Neri Aranha

Rev. Fr. Philip Neri Aranha,
Dear Fr.
God Bless you today and always for the special love and concern you minister to all of those in your care. May your life be filled with God’s many gifts.
HAPPY BIRTHDAY!
With lots of love wishes from,
Families of Mt. Rosary Wards, Mt. Rosary Church, Santhekatte

From, Louis D Souza, Nejar

Anniversary
25/05/2014
Mom   Dad

Mom Dad,
Twenty five years passed by in a blink..
when you began this journey so full of hopes and dreams little did you realize it wasn rsquo;t all that it seems.
It was bigger and better than you ever imagined.
Twenty Five long years of marriage are proof of the fact that love exists.
Your anniversary may be Silver, but your love is even more precious than Gold.
May both of you stay blessed as always..

Happy 25th anniversary..

With love:
Arnold Nikhil Menezes

From, Menezes, kemmannu

Anniversary
25/05/2014
Dearest Archi and Nimma

Dearest Archi and Nimma,
Happy silver wedding Anniversary!!!
May your marriage be abundantly blessed with love,
joy and companionship for all the years of your lives.
With lots of love and best wishes from,

From, Mom, sydney, veena,rhea, kemm/dubai

Anniversary
25/05/2014
Happy Silver Wedding Anniversary to Archi and Nirmala

Happy Silver Wedding Anniversary to Archi and Nirmala,
Happy Silver Wedding Anniversary to Archi and Nirmala

From, Stanley, Dubai

Happy Birthday
24/05/2014
Premilla Aroza (Mum)

Premilla Aroza (Mum),
Dear Mum,

Dear Mother I love you and want you to know,
I think of you often wherever I go.
You lift me up; you rsquo;re like walking sunshine;
I am lucky to have a great mother like mine.
Your endless affection makes you special and rare;
I rsquo;m always amazed by how much you care.
What you rsquo;ve given to me I can never repay.

Wishing you a very happy birthday.

From Rupal and Rony (Dad), Qatar.
Mai,Harry uncle,Shoba aunty, Hazlin and Hansel, Nejar.
Agnello uncle, Shammi aunty, Alreya and Anya, Mumbai

From, Rupal Aroza, Doha - Qatar

Congratulations
20/05/2014
RYAN XAVIER D’SOUZA

RYAN XAVIER D’SOUZA,
Dear Ryan,

Congratulations on securing 94.24% in your SSLC board examinations 2014.. We wish you good luck for your future studies.. May the Almighty Lord bless you abundantly.. Wishing you all the success.. God Bless You..

Dad: Richard Dsouza
Mom: Diana Dsouza
Sister: Rhea Dsouza

From, Rhea D’souza, Milagres, Kallianpur

Congratulations
19/05/2014
Oriel Ignatia Sequeira

Oriel Ignatia Sequeira,
Congratulations To

Oriel Ignatia Sequeira
(D/o Mr. and Mrs. Vijay M. Sequeira),
of Mount Rosary English School,
Santhekatte, Kallianpur.

secured 91.04%

in S.S.L.C. examination 2014.

Best Wishes From:

From, Friends and Family, Kallianpur

Congratulations
19/05/2014
Nicole Mudarth

Nicole Mudarth,
Our darling Granddaughter Nicole,
Congratulations on your First Holy Communion. May God bless you on this day and always.
Lots of love from your grandpa Walty and grandma Glacy.

From, Walter Saldanha, Kemmannu/Canada

Anniversary
17/05/2014
Happy Anniversary Sydney and Veena

Happy Anniversary Sydney and Veena,
Wishing you both a Happy wedding Anniversary. May the Almighty God bless you both with happiness.May you many more years of togetherness and be happy always.

Lots of love from, Stanley,Clarice and Sam.

From, stanley, Kemmannu/Dubai

Congratulations
10/05/2014
Abdul Jabbar

Abdul Jabbar,
WISH YOU HAPPY VACATION.

From, Kudla Boys, Abu Dhabi

Happy Birthday
08/05/2014
Richard D rsquo;souza

Richard D rsquo;souza,
On this special day, may you have:
All the joy, your heart can hold;
All the smiles, a day can bring;
And all the blessings, a life can unfold.
May God bestow you with His bounties and blessings!
Happy Birthday!
From Collin, Raylen Royden

From, Collin D rsquo;Souza, Kallianpur

Anniversary
05/05/2014
Leona aunt   Richard Uncle

Leona aunt Richard Uncle,
Dear bai bouji
Best Wishes To U Both On yοur Anniversary May The Love That U Share Last yοur lifetime Through As U make a wondrous Pair. !!!!! Happy Wedding Anniversary
praveen ,olina, preeu , orru

From, olina, sharjah

Happy Birthday
04/05/2014
Liam D rsquo;Souza

Liam D rsquo;Souza,
Our sweet little darling grandchild Liam,
Wishing you a very happy birthday and may God Bless and protect you always,
Lots of love from your Grandpa(Walter) and Grandma (Glacy)

From, Walter Saldanha, Kemmannu/Canada

Congratulations
04/05/2014
Olympia Maribel Menezes Mangalore

Olympia Maribel Menezes Mangalore,
Dear Olympia Maribel Menezes,

May God’s blessings be with you today
When you receive First Holy Communion at
St.Rita’s Church Casia Mangalore.

May your relationship with Jesus grow ever stronger and Sustain you through out your life.
Best Wishes for this Special Day today

Praying that Jesus, the
Bread of Life and Cup of Eternal Salvation,
Will always nourish your faith.

With blessings
Uncle Sunny,aunt Matilda Ashita
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Anniversary
02/05/2014
Harry and Janet Monteiro Bangalore

Harry and Janet Monteiro Bangalore,
Dear Harry and Janet,

Happy wedding Anniversary
May your marriage be Blessed with love,
Joy and companionship
For all the years of your lives.

May the love that you share
Last your lifetime through,
As you make a wonderful pair
Happy Wedding Anniversary.

With all the happiness
Sunny,Matilda and Ashita
Bengaluru

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Anniversary
30/04/2014
Mr. Henry and Mrs. Eunis Machado.

Mr. Henry and Mrs. Eunis Machado.,
Happy wedding Anniversary to Mr. Henry and Mrs. Eunis Machado.
40 Years of Married life with abundant
Blessings from Heaven.
May God Almighty keep you going
strong for many more.
Wishes from:
Children, relatives, friends and neighbors.

From, Relatives, Santhekattte

Anniversary
28/04/2014
Jugul and Vanessa Saldanha M rsquo;lore

Jugul and Vanessa Saldanha M rsquo;lore,
Dearest Jugul and Vanessa

You have completed 1 year of love, Companionship, togetherness tenacity.
May you experience these love filled moments till eternity.
Happy 1st wedding anniversary.

Today is the day to cherish
Your beautiful bond.
You both are the best couple we have ever come across.
Happy wedding anniversary, mark your day merrily!

Love brought you together as husband and wife.
You have discovered a best friend
In this one year in each other.
Happy 1st wedding anniversary and enjoy

May you continue to grace each other’s smiles,
May you live happy all the while.
Happy 1st wedding anniversary.

With warm wishes
Uncle Sunny,aunt Matilda and Ashita
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Happy Birthday
21/04/2014
Doris Lewis, Qatar

Doris Lewis, Qatar,
Dear Doris,
With you a very happy birthday and many happy returns of the day.
God Bless you.
Ophelia, Alex and Asher

From, Ophelia, Kallianpur

Season's Greeting
19/04/2014
to all viewers of kemmannu.com

to all viewers of kemmannu.com,
Wish you a happy Easter

From, RTN MICHAEL MATHIAS SHIRVA ROTARY, PILAR SHIRVA

Season's Greeting
18/04/2014
all kemmannu.com members

all kemmannu.com members,
Let us think and pray for our friends and family members on this holy Good Friday!

From, RTN MICHAEL MATHIAS SHIRVA ROTARY, PILAR SHIRVA

Happy Birthday
18/04/2014
Fr.Richard Rego SJ

Fr.Richard Rego SJ,
Dear Fr.Richy,

May this day bring countless happiness and endless joy and live with peace and serenity.
Happy Birthday Father.
May God bless you abundantly to serve
more and more years in His vineyard.

With warm wishes
Simon Lasrado fly
Bangalore

From, Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Happy Birthday
16/04/2014
Ophelia Lewis

Ophelia Lewis,
Dear Ophy
With every year that passes
You are more special than before
Through every stage, through every age
We love you even more
Happy Birthday
Alex and Asher

From, Alex and Asher, Abudhabi/Kallianpur

Happy Birthday
16/04/2014
Preeona

Preeona,
Darling Preeu May your birthday and every day be filled with the warmth of sunshine, the happiness of smiles, the sounds of laughter, the feeling of love and the sharing of good cheer.

Mom ,Dad, oralie

From, Praveen Mendonca, Sharjah / Tallur

Happy Birthday
12/04/2014
Collin D’Souza

Collin D’Souza,
Birthdays may come and go, but our love will never leave. It will stay forever in our hearts. Happy birthday - Husband Richard, Daughter Raylen and son Royden, Kallianpur

From, Richard D’Souza, Kallianpur

Happy Birthday
12/04/2014
Arnold

Arnold,
Dearest Aru,
Many many happy returns of the day.
May god bless you abundantly with his blessings.
We wish you all the success and happiness today and throughout your life.
May all your wishes come true and you may have wonderful days ahead....
Happy Bday!!!!!
From,
Sydney,Veena and Rhea

From, Sydney/Veena, KMN/Dubai

Happy Birthday
12/04/2014
Arnold Menezes

Arnold Menezes,
Dear ARNOLD

Wish you many many happy returns of the day!!
May your special day be surrounded with happiness,
Filled with laughter, Wrapped with Pleasure,
Brightened with Fun, Remembered with Joy,
Blessed with Love, Enriched with Hope,
May God bless you abundantly and grant you good health,happiness, peace and prosperity,may you achieve all you goals,

have a great day...

I am so fortunate
To have you as my brother...
Happy Birthday once again.

with lots of love frm: mai, dada, mama n nikhil

From, Nikhil, kemmannu

Click here to Post your Greetings.

Watch Video :Udupi Gearing up for Paryaya 2014
View More

St Lawrence Shrine, Attur Titular Feast on Aug 10St Lawrence Shrine, Attur Titular Feast on Aug 10
State Level Workshop on Research Methodology at Milagres College, KallianpurState Level Workshop on Research Methodology at Milagres College, Kallianpur
National level Seminar to be held at Milagres College on 1st & 2nd AugustNational level Seminar to be held at Milagres College on 1st & 2nd August
Dubai: Special discounts on homeopathic consultations by Dr. Maria Lewis for RamadanSpecial discounts on homeopathic consultations by Dr. Maria Lewis for Ramadan
Click here to know about study and work in CanadaClick here to know about work and study in Canada
Rosaricho-Gaanch-April-2014Rosaricho-Gaanch-April-2014
Milarchi Lara - Easter IssueMilarchi Lara - Easter Issue
Read Online RaknnoRead Online Raknno
Good News for NRI’s and Visitors to Udupi/ManipalGood News for NRI’s and Visitors to Udupi/Manipal
Kemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth KaanikKemmannu Platinum Jubilee Souvenir – Amruth Kaanik
‘Picnic Paradise’- Kukude Kudru, Harady Village/Kemmannu.‘Picnic Paradise’ - Kukude Kudru, Harady Village/Kemmannu.
Delite Caterers and Event Management, Santhekatte, KallianpurDelite Caterers and Event Management
Modern & Highly Hygienic chicken at Mount Rosary, Santhekatte.Modern & Highly Hygienic chicken
Udupi TodayUdupi Today
Manipal Education AcademyManipal Education Academy
St. Alphonsa of India
An appeal from Mount Rosary Church, Santhekatte, Kallianpur, Diocese of Udupi

An appeal from Mount Rosary Church, Santhekatte, Kallianpur, Diocese of Udupi

Click here for Ash Pest Control

Click here for Ash Pest Control, Ambagilu, Udupi.

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Lawrance

Thanksgiving to St. Antony by Francies Ronald D’zouza & fly.

Thanksgiving to St. Antony

Mosaco ShippingAlphyTHCSAHARAKenneth Saldhana

Sponsored Albums